Fiskars Facebook üzenőfali villámjáték-sorozat szabályzata és részvételi feltételei – 2021. tavasz-nyár

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője

Az üzenőfali villámjátékok (a továbbiakban: „Játék”) szervezője: FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (székhely: Poland, Słupsk 76200 ul. Fińska 1, Włynkówko, EU adószám: PL8390202306) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482-2-41, cg. szám: 01-09-997245) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban megjelölt időtartamok alatt

 • (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt kérdések (a továbbiakban: „Poszt”) bármelyikére válaszol, és
 • (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Facebookhoz való csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, valamint a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Facebookhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek, mely Pályázatokat a sorsolás végéig őrzi meg a Lebonyolító.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

 • sértheti más szerzői jogait,
 • olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
 • pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • a Fiskars márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,
 • a Fiskars versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,
 • bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
 • sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

3. Az egyes Játékok időtartama

1. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.04.19. - 22. 23:59
Sorsolás: 2021.04.23.
Eredményhirdetés: 2021.04.23., a poszt alatti komment formájában

2. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.05.17. - 20. 23:59
Sorsolás: 2021.05.21.
Eredményhirdetés: 2021.05.21., a poszt alatti komment formájában

3. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.06.14. - 17. 23:59
Sorsolás: 2021.06.18.
Eredményhirdetés: 2021.06.18., a poszt alatti komment formájában

4. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.07.12. - 16. 23:59
Sorsolás: 2021.07.17.
Eredményhirdetés: 2021.07.17., a poszt alatti komment formájában

5. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.08.09. - 13. 23:59
Sorsolás: 2021.08.14.
Eredményhirdetés: 2021.08.14., a poszt alatti komment formájában

6. forduló
Nyereményjáték időtartalma: 2021.09.06. - 09. 23:59
Sorsolás: 2021.09.10.
Eredményhirdetés: 2021.09.10., a poszt alatti komment formájában

Fődíj
Sorsolás: 2021.09.10.
Eredményhirdetés: 2021.09.10., Facebook üzenőfali bejegyzés formájában

4. A Játék menete, Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1. A játékosoknak a Fiskars Magyarország Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték! feladatok egyikét vagy akár mindegyikét kell végrehajtaniuk. A feltett kérdésre az egyes posztok alatt kommentben a 3. pontban megjelölt határidőig helyesen válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsolásokon. Egy Játékos csak 1 db hozzászólással vesz részt az egyes Játékok sorsolásain, míg Játékonkánt legfeljebb 1 db, összesen legfeljebb 6 db hozzászólással vesz részt a Fődíj sorsoláson. Amennyiben egy Játékos több, nem azonos tartalmú Pályázatot is beküld a játékba, az utolsóként beküldött Pályázatát tekintjük érvényesnek.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között Játékonként összesen 1 db nyertest sorsol ki, valamint a fődíj sorsoláson további 1 db nyertest sorsol ki, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolásonként 1 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban leírtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

1. forduló
1 db FiberComp™ Csaptelep csatlakozó, multi (cikksz. 1027056) – bruttó 2990 Ft értékben
1 db FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej (cikksz. 1054781) – bruttó 8 690 Ft értékben

2. forduló
1 db Locsolótömlő 13 mm-es (1/2"), 20 m Q3 (cikksz. 1027102) – bruttó 8 290 Ft
1 db Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP (cikksz. 1027079) – bruttó 2 790 Ft értékben

3. forduló
1 db FiberComp™ öntözőfej, multi (cikksz. 1054783) – bruttó 12 790 Ft értékben

4. forduló
1 db Öntözőrúd, 3 funkciós (cikksz. 1052186) – bruttó 10 990 Ft értékben

5. forduló
1 db Csepegtető tömlő, 15 m (cikksz. 1025935) bruttó– 14 790 Ft értékben

6. forduló
1 db Kör esőztető, fém, kerekekkel (cikksz. 1023657) bruttó– 9 190 Ft értékben

Főnyeremény:
1 db Comfort tömlőkocsi 13 mm (1/2") 20 m tömlő-vel (M) (cikksz. 1023643) bruttó– 31 790 Ft értékben
1 db Tisztító locsolófej (cikksz. 1027088) bruttó– 3 290 Ft értékben
1 db Álló esőztető, szögletes (cikksz. 1023664) bruttó– 4 790 Ft értékben

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 48 órán belül a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben(„Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 10 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben, melyben megadja a teljes nevét, e-mail és postai címét és telefonszámát a nyeremény kipostázása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőnbelül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervezőjogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertes Pályázatot, amely esetében az aztbeküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1. Szervező mint adatkezelő, és Lebonyolító mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név, email cím, postai cím és telefonszám a nyeremény kipostázása céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2. nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;

7.1.3. A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője: a FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Be Social Kft. mint adatfeldolgozó
végzi.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 60 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021.04.16.

FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (szervező)

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. – This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

 

Fiskars Facebook üzenőfali villámjáték szabályzata és részvételi feltételei – 2021.04