Felhasználási feltételek

Kérjük, mielőtt az internetes oldalhoz hozzáférne, figyelmesen olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket. A Fiskars Csoport (a továbbiakban: Fiskars) weboldalainak elérésével Ön elfogadja a következő szerződési feltételeket:

A Fiskars weboldalainak tartalma (így különösen, de nem kizárólag a szövegek, képek és audiovizuális elemek) teljes egészében a Fiskars tulajdonában áll a szerzői jogról szóló törvény értelmében. Minden jog fenntartva. A tartalom részben vagy egészben történő reprodukálása, továbbítása, terjesztése vagy tárolása a Fiskars előzetes írásbeli engedélye nélkül, a jelen felhasználási feltételekben nevesített eseteket kivéve, tilos.

A Fiskars logó, az abban foglalt cégjelzés, valamint a lajstromozott vagy lajstromba nem vett márkanevek, terméknevek és egyéb lehetséges szellemi tulajdonjogok és immateriális javak a Fiskars tulajdonát képezik. A leányvállalatok és társult vállalkozások logói, az azokban foglalt cégjelzések, valamint a lajstromozott vagy lajstromba nem vett márkanevek, terméknevek és egyéb lehetséges szellemi tulajdonjogok és immateriális javak a Fiskars és/vagy annak leányvállalatai vagy társult vállalkozásai tulajdonát képezik. A weboldalainkhoz történő hozzáférés sem közvetetten, sem más módon nem értelmezhető úgy, hogy az a weboldalakon feltüntetett márkákra vonatkozóan hasznosítási vagy egyéb felhasználási jogot biztosítana a Fiskars előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Fiskars engedélyezi, hogy Ön a weboldalakból kivonatokat tároljon számítógépén vagy ezeket nyomtassa, ám ez kizárólag magánjellegű használat céljára engedélyezett. A Fiskars weboldalainak tartalma kizárólag tájékozódási célokra használható, olyan módon, amely a Fiskars hírnevét nem csorbítja. A jelen webhelyen közzétett információ a Fiskars írásbeli engedélye nélkül nem módosítható. A weboldalainkon közzétett egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, az adott dokumentumban jelöltek szerint. Az anyagokat Ön nem adhatja át senki másnak, kivéve, ha a felhasználási feltételekből eredő kötelezettségekre Ön felhívja az érintettek figyelmét, és azok azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Önnek azzal is tisztában kell lennie, hogy vállalatunk a jelen adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatja. Amennyiben erre sor kerülne, minden változást közzé fogunk tenni, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt.

Ön kijelenti, hogy a webhelyet jelen megállapodásnak – beleértve a megállapodás értelmében alkalmazandó jogszabályokat és rendelkezéseket – megfelelően használja, továbbá a webhelyre vonatkozó minden jelenlegi és jövőbeli szabályzatot és előírást betart. Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyet nem használja spam üzenetek vagy nem kívánt közlések továbbítására, nem adja ki magát a FISKARS képviselőjének vagy másnak, nem készít hamis fejlécet és az azonosításra alkalmas elemeket nem alakítja át annak érdekében, hogy a webhelyen keresztül továbbított bármely tartalom eredetét elfedje, valamely személlyel vagy szervezettel fennálló kapcsolatát hamis színben tüntesse fel, nem tanúsít olyan magatartást, amely hátrányosan befolyásolja a többi felhasználó képességét a webhely használatára, nem bocsátkozik olyan tevékenységbe, amely valamely vonatkozó jogszabályba ütközik, nem tesz közzé vagy továbbít mások jogait bármilyen módon sértő vagy törvényellenes, becsületsértő, vulgáris vagy más okból kifogásolható anyagot, valamint olyan anyagot, amely valamely termék vagy szolgáltatás kapcsán hirdetést vagy ajánlatot tartalmaz, továbbá nem gyűjti vagy tárolja más felhasználók személyes adatait, kivéve, ha ehhez az érintettek hozzájárultak. Amennyiben Ön a fentieket megszegi, nem jogosult a webhely használatára; jelen megállapodás a FISKARS-t jogilag nem kötelezi, valamint a felhasználási feltételek megsértésével kapcsolatban a FISKARS minden törvényes jogát fenntartja.

A Fiskars weboldalainak tartalmát jelenlegi formájában nyújtja. A Fiskars sem kifejezett, sem burkolt formában nem nyújt semmiféle garanciát a jelen oldalakon közzétett vagy a jelen oldalakon keresztül elérhető információk hozzáférhetősége, helytállósága, pontossága, megbízhatósága vagy tartalma vonatkozásában. A Fiskars nem garantálja, hogy weboldalai vagy az azokat kiszolgáló szerver vírusoktól vagy más ártalmas összetevőktől mentes. A Fiskars fenntartja a jogot, hogy az oldalakat bármikor, külön bejelentés nélkül megváltoztassa vagy az oldalakhoz való hozzáférést megtagadja.

A Fiskars nem tartozik semmilyen felelősséggel közvetlen, közvetett, járulékos, különleges vagy származtatott vagyoni kárért, veszteségért vagy elmaradt haszonért, amely azzal a ténnyel függ össze, hogy Ön hozzáfért a Fiskars weboldalaihoz vagy az azokhoz kapcsolódó oldalakhoz, hogy Ön nem tudott az oldalakon információhoz jutni, vagy hogy Ön a jelen oldalakon közzétett információkat felhasználta vagy megpróbálta felhasználni. A Fiskars továbbá nem tartozik felelősséggel az üzemeltetés vagy az átvitel zavarával, mulasztásával, megszakadásával, hibájával, késedelmével, számítógépes vírus, vonal vagy rendszer meghibásodásával kapcsolatos közvetett vagy közvetlen károkért, még abban az esetben sem, ha a Fiskars vagy annak képviselője a károkról, veszteségekről vagy kiadásokról értesült. Amennyiben a Fiskars felelőssége felmerül, az a finn jog által meghatározottakra korlátozódik, azt nem haladja meg.

A Fiskars nem vállal felelősséget a Fiskars weboldalain elhelyezett linken keresztül elérhető, harmadik fél tulajdonát képező, harmadik fél által készített vagy közzétett anyagok vonatkozásában. Abban az esetben, ha harmadik fél webhelyére linken keresztül jut el, a webhely használatát megelőzően Önnek kötelessége a webhely felhasználási feltételeit megismerni és elfogadni (ha vannak). Egy, nem a Fiskars által fenntartott oldalra mutató link nem jelenti azt, hogy a Fiskars támogatja az oldalt vagy az azon említett termékeket, illetve szolgáltatásokat.
Ha Ön anyagot küld nekünk, például emailen vagy weboldalainkon keresztül, elfogadja az alábbi feltételeket:
(1) Ön annak tudatában bocsátja rendelkezésünkre az anyagot, hogy elképzelhető, hogy mi azt közzé fogjuk tenni.
(2) Ön garantálja, hogy az anyag nem tartalmaz olyan elemet, amely törvénybe ütközik vagy más okból nem alkalmas a közzétételre. Ön garantálja továbbá, hogy nem bocsát a FISKARS rendelkezésére olyan információt vagy anyagot, amely becsületsértő, félelemkeltésre alkalmas, obszcén, zaklató vagy más módon törvénybe ütköző a vonatkozó jogszabályok értelmében.
(3) Ön megerősíti, hogy az anyag a sajátja vagy azt korlátlanul jogosult velünk megosztani, továbbá nekünk jogunkban áll az anyagot nyilvánosságra hozni és/vagy termékeinkbe belefoglalni egészében vagy bármely részében, anélkül, hogy ebből beszámolási kötelezettségünk vagy kártérítési felelősségünk származna.
(4) Mielőtt az anyagot elküldené, Önnek észszerű elővigyázatosságot kell tanúsítania az esetleges vírusok vagy más fertőző vagy romboló funkciók felismerése és eltávolítása érdekében.
(5) Ön beleegyezik abba, hogy kártérítést fizet nekünk abban az esetben, ha az Ön által nekünk megküldött anyag következtében harmadik fél jogi lépéseket tesz ellenünk.
(6) Beleegyezik abba, hogy az Ön által beküldött anyag alapján nem fog követeléssel fellépni, és nem tesz jogi lépéseket ellenünk a beküldött anyag következtében. A Fiskars nem ellenőrzi a weboldalai felhasználói által megküldött anyagok tartalmát, az anyagért felelősséggel nem tartozik. A Fiskars saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja weboldalairól a felhasználók által megküldött anyagokat.
(7) Ezen információknak vagy anyagoknak a FISKARS rendelkezésére bocsátásával Ön teljes mértékben átengedi és átruházza a FISKARS-ra az adott információra és anyagra vonatkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, a FISKARS ezáltal felhasználhatja, többszörözheti, kiállíthatja, nyilvánosan előadhatja, közvetítheti, terjesztheti, módosíthatja, átengedheti és engedélyhez kötheti ezen információkat és anyagokat. Ön beleegyezik továbbá, hogy a FISKARS felhasználhatja az Ön vagy az Ön nevében eljáró személyek által a FISKARS rendelkezésére bocsátott ötleteket, koncepciókat vagy know-how-t.
A FISKARS fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen, Ön által rendelkezésére bocsátott információt eltávolítson a webhelyről.

Annak ellenére, hogy gondot fordítunk a webhelyen megjelenő információk pontosságának biztosítására, a FISKARS ezért nem vállal felelősséget. Az anyagok pontatlanságokat és nyomdai hibákat tartalmazhatnak. A FISKARS nem szavatolja a webhelyen megjelenített vagy azon keresztül terjesztett anyagok pontosságát vagy teljességét, valamint a tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információk megbízhatóságát. Ön elismeri, hogy kizárólag saját kockázatára hagyatkozik ilyen tanácsra, véleményre, nyilatkozatra, feljegyzésre vagy egyéb információra. Minden tartalmat „ahogy van” és „rendelkezésre álló” állapotában teszünk közzé. A FISKARS kifejezetten elutasít minden (akár kifejezett, akár burkolt) biztosítékot és garanciát, ideértve korlátozás nélkül a piacképességre, valamely meghatározott célra való alkalmasságra, jogok sértetlenségére vagy a webhely működésére vonatkozó helytállást. A FISKARS nem szavatolja és nem nyújt biztosítékot a webhely biztonságára vonatkozóan. Ön elfogadja, hogy bármely elküldött információ lehallgatható. A FISKARS nem szavatolja, hogy a webhely, a webhelyet kiszolgáltató szerverek vagy a FISKARS által küldött elektronikus kommunikáció vírusoktól vagy más ártalmas összetevőktől mentes. Minden ilyen biztosítéki nyilatkozat, garancia és feltétel kizárt, kivéve, ha a kizárást törvény tiltja.

A FISKARS semmilyen esetben nem vállal felelősséget közvetlen, közvetett, származtatott, büntető jellegű, különleges vagy járulékos, a webhely vagy annak tartalma felhasználásából vagy a felhasználás ellehetetlenüléséből következően, abból eredően vagy azzal kapcsolatban, az e megállapodásból vagy e megállapodással összefüggésben keletkező vagyoni károkért (ideértve korlátozás nélkül az üzleti tevékenység elmaradt haszna, a szerződés, bevétel, adatok, információk elvesztése vagy az üzleti tevékenység félbeszakadása miatt keletkezett károkat), még akkor sem, ha a FISKARS ezen vagyoni kár lehetőségéről értesült. A fenti feltételek mellett továbbá a FISKARS semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a webhelyen közzétett információkban foglalt tévedésért, pontatlanságért, kihagyásért vagy más hibáért, vagy az információk elavultsága vagy valótlansága tekintetében.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland